Новини

„МБАЛ- Тутракан“ ЕООД търси да назначи лекар- специалист рентгенолог в отделение по Образна диагностика.

Със  Заповед № РД-17-121 от 14.07.2017 година на Министъра на здравеопазването на МБАЛ Тутракан ЕООД е определена акредитационна оценка за:

            Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология, Образна диагностика, Анестезиология и интензивно лечение и Хирургия – „много добра” за срок от четири години;

            Практическо обучение / учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Медицинска сестра” и „Акушерка”-„много добра” за срок от четири години;

           Практическо обучение на студенти по специалността „Управление на здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” от професионално направление „Обществено здраве”-„много добра” за срок от четири години.

 

„МБАЛ-Тутракан“ ЕООД обявява места за специализанти по реда на Наредба №1/22.01.2015г. както следва:

  1. Места за лекари  специализанти по хирургия-2.
  2. Места за лекари  специализанти по анестезиология и интензивно лечение-2.
  3. Места за лекари  специализанти по акушерство и гинекология-1.
  4. Места за лекари  специализанти по образна диагностика-1.

Срокът за кандидатстване е от 01.09.2017г. до заемане на длъжностите.

Лице за контакт:

Д-р Недка Цветкова-управител, тел.0893353272;

Ана Петрова-главна медицинска сестра, тел. 0893353244