Заповед № РД-10-135/28.06.2019г.

Влиза в сила от 08.07.2019г.

Приложение 1

Утвърждавам:

Д-р Богомил Бойчев – Управител на “МБАЛ Тутракан ЕООД”

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛИЦА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

“МБАЛ – ТУТРАКАН” ЕООД

   

№ по ред

Наименование на услугата

Цена в лева

 

ПРЕГЛЕДИ, МАНИПУЛАЦИИ, ДОКУМЕНТИ

 

1

Потребителска такса

5.80

2

Първичен консултативен преглед от специалист

30.00

3

Вторичен консултативен преглед от специалист

20.00

4

ЕКГ

10.00

5

Спирометрия

12.00

6

Плеврална пункция /без цени на консумативи/

45.00

7

Коремна пункция /без цени на консумативи/

45.00

8

Трансфузия на кръв и кръвни продукти /без цена на ЕК и консумативи/

50.00

9

Инфузия на медикаменти /без цена на консумативи/

15.00

10

Поставяне на абокат /без цена на консумативи/

12.00

11

Венозна инжекция с нова венепункция /без цена на консуматив/

12.00

12

Венозна инжекция с предварително поставен абокат

8.00

13

Мускулна инжекция /без цена на консумативи/

7.00

14

Подкожна инжекция /без цена на консумативи/

7.00

15

Вземане на венозна кръв за изследване

8.00

16

Скарификационна проба за антибиотик

6.00

17

Измерване на артериално налягане /RR/

4.00

18

Промивка на рана

7.00

19

Превръзка на рана без цена на консуматив

8.00

20

Сваляне на конци

12.00

21

Проба Манту

8.00

22

Въвеждане на уретрален катетър /без стойността на консуматива/

13.00

23

Поставяне на назогастрална сонда / без стойността на консуматива/

13.00

24

Клизма на дете

11.00

25

Клизма на възрастен

20.00

26

Леглоден в Отделение за долекуване

70.00

27

Индивидуален санитарен пост в стационарно отделение – за 24часа

50.00

28

Индивидуален сестрински / акушерски/пост в стационарно отделение –за 24 часа

100.00

29

Медицински документ – дубликат

6.00

30

Експертиза на  временна неработоспособност от Обща или специализирана ЛКК за нехоспитализирани пациенти

20.00

31

Издаване на служебна бележка удостоверяваща пролежаните дни в стационара – да послужи при необходимост

6.00

32

Извършване на справка за здравно осигурителен статус

4.00

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ДИАГНОЗИ И ВИД ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ

лв.

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск.

400,00

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.

800,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност.

150,00

4_1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13г.с.включително.

180,00

4_2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14г.до 26 г.с.на плода.

280,00

5

Нормално раждане без анестезия

850,00

5

Нормално раждане с анестезия/епидурална, спинална

950,00

5

Раждане чрез Цезарово сечение

1050,00

6

Грижи за здраво новородено дете.

264,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест.

960,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест.

1080,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.

385,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.

572,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.

479,00

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

900,00

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация.

605,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст.

638,00

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация.

1540,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст.

840,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.

684,00

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години.

730,00

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2300,00

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години.

1150,00

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години.

1200,00

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен – Баре/ при лица над 18 години.

7000,00

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.

500,00

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

600,00

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години.

400,00

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години.

600,00

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лицанад 18 години.

500,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест.

231,00

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

600,00

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

600,00

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години.

920,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит.

550,00

106_1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица над 18 години.

550,00

106_2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица под 18 години.

660,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

300,00

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2200,00

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2500,00

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

520,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани.

550,00

160

Нерадикално отстраняване на матката.

1200,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи.

1100,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи.

770,00

 

Гинекологична оперативна лапароскопия

1000,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.

330,00

 

Оперативна хистероскопия

        600,00

 

Конизация

550,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената.

806,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

460,00

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.

650,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок.

1500,00

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6800,00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

2800,00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

1780,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

2600,00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.

3975,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

1100,00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.

1725,00

179

Оперативни процедури върху апендикс.

650,00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

650,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

500,00

182

Оперативни процедури при хернии

650,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

700,00

184

Конвенционална холецистектомия

1150,00

185

Лапароскопска холецистектомия

950,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2300,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3350,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1450,00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност

4950,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1820,00

191_1

Оперативни процедури върху далакапри лица над 18 год.

1000,00

191_2

Оперативни процедури върху далакапри лица под  18 год.

1500,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1200,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1300,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

300,00

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2200,00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1500,00

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

750,00

199-1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

550,00

199-2

Лечение на тумори на кожа и лигавици –  доброкачествени новообразувания

305,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1330,00

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

400,00

209

Хирургично лечение при травма на главата

1052,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

550,00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

500,00

АПр 11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120,00

 

ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 

5

Раждане –избор лекар

350.00

5

Раждане – избор екип

400.00

4

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания – избор лекар

60.00

160

Нерадикално отстраняване на матката- избор лекар

250.00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи- избор лекар

300.00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- избор лекар

250.00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност- избор лекар

60.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изм. или изследване на женските полови органи- избор лекар

200.00

164

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената- избор лекар

200.00

166

Корекции на проходимост и възст. на анатомия при жената- изб. лекар

250.00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години- избор лекар

20% от КП

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години- избор лекар

20% от КП

179

Оперативни процедури върху апендикс- избор лекар

200.00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома- избор лекар

300.00

182

Оперативни процедури при хернии- избор лекар

200.00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- избор лекар

300.00

184

Конвенционална холецистектомия- избор лекар

330.00

185

Лапароскопска холецистектомия- избор лекар

330.00

191

Оперативни проц. върху далака при лица над 18 години- избор лекар

300.00

195

Оперативно лечение при остър перитонит- избор лекар

400.00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- избор лекар

250.00

158

Операт интерв. при инфекции на меките и костните тъкани- избор лекар

180.00

   

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

1

Рентгенография на челюстите в специални проекции

30.00

2

Рентгенография на лицеви кости

30.00

3

Рентгенография на околоносни синуси

30.00

4

Специални центражи на черепа

30.00

5

Рентгенография на стернум

30.00

6

Рентгенография на ребра

30.00

7

Рентгеноскопия на бял дроб

30.00

8

Рентгенография на крайници

30.00

9

Рентгенография на длан и пръсти

30.00

10

Рентгенография на сакроилиачна става

30.00

11

Рентгенография на тазобедрена става

30.00

12

Рентгенография на бедрена кост

30.00

13

Рентгенография на колянна става

30.00

14

Рентгенография на подбедрица

30.00

15

Рентгенография на глезенна става

30.00

16

Рентгенография на стъпало и пръсти

30.00

17

Рентгенография на клавикула

30.00

18

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

30.00

19

Рентгенография на скапула

30.00

20

Рентгенография на раменна става

30.00

21

Рентгенография на хумерус

30.00

22

Рентгенография на лакетна става

30.00

23

Рентгенография на антебрахиум

30.00

24

Рентгенография на гривнена става

30.00

25

Рентгенография на череп

30.00

26

Рентгенография на гръбначни прешлени

30.00

27

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

30.00

28

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

30.00

29

Обзорна рентгенография на корем

30.00

30

Рентгенография на таз

30.00

31

Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум

30.00

32

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

30.00

33

Ехография на млечни жлези

30.00

34

Мамография на млечни жлези – 2 млечни жлези

45.00

35

Томография на гръден кош и бял дроб

50.00

36

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

50.00

37

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)

50.00

38

Иригография

50.00

39

Венозна урография

50.00

40

Хистеросалпингография

25.00

41

Интравенозна холангиография

40.00

42

Нативен скенер

90.00

43

Скенер с орален контраст

105.00

44

Компютърна аксиална томография с венозен нейонен контраст

135.00

45

Разчитане на рентгенография /извършена в миналото или извън “МБАЛ – Тутракан”ЕООД

13.00

46

Филмиране по желание на пациент от компютърно – томографско изследване

13.00

47

Копие от диск с рентгенологично изследване

8.00

48

Йопамиро 50ml

30.00

 

ХИСТОБИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Цитонамазка от храчка

12.00

2

Седимент от урина

12.00

3

Секрет от млечна жлеза

12.00

4

Секрет от външна фистула

12.00

5

Секрет рана /вкл. оперативна/

12.00

6

Лаважна течност от пикочен мехур

12.00

7

Лаважна течност от уретери

12.00

8

Лаважна течност от пиелон

12.00

9

Цитонамазка от женски полови органи

12.00

10

Цитонамазка от устна кухина

12.00

11

Цитонамазка от очни лезии

12.00

12

Материал от кожни лезии

12.00

13

Синовиална течност

12.00

14

Лимфен възел

17.00

15

Млечна жлеза

17.00

16

Простата

17.00

17

Щитовидна жлеза

17.00

18

Слюнчена жлеза

17.00

19

Коремен орган

17.00

20

Бял дроб, Ларингс, Трахея

17.00

21

Медиастинум

17.00

22

Туморни формации в коремната кухина

17.00

23

Полов орган

17.00

24

Устна кухина, Фаринкс, Хранопровод

17.00

25

Кожа и кожни лезии

17.00

26

Мускул

17.00

27

Подкожен тумор

17.00

28

Органи на пикочната система

17.00

29

Външно ухо

17.00

30

Нос

17.00

 

 

 

 

КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Урина рН

2.00

2

Урина – относително тегло

2.00

3

белтък в урината

2.00

4

Количество белтък в урината

2.00

5

Захар в урината

2.00

6

Кетонни тела в урината

2.00

7

Билирубин в урината

2.00

8

Уробилиноген в урината

2.00

9

Кръв, хемоглобин в урината

2.00

10

Седимент на урина

2.00

11

Урея в урината

2.00

12

Креатинин в урината

2.00

13

Креатининов клирънс

5.00

14

Амилаза в урината

3.50

15

Микроалбумин

15.00

16

Окултни кръвоизливи

4.00

 

КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1

Хемоглобин

1.00

2

Хематокрит

1.00

3

Еритроцити

1.00

4

Левкоцити

1.00

5

Тромбоцити

1.00

6

СУЕ

2.50

7

Морфология на еритроцити и левкоцити

4.50

8

Автоматично – 8 показателя /ARCUS/

6.00

9

Гликиран хемоглобин

12.00

10

Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест серум и тест еритроцити/, определяне на Rh/D/ фактор /антиген/

10.00

 

КОАГУЛАЦИЯ

 

1

Време на кървене

3.50

2

Време на съсирване

3.50

3

Протромбинов Индекс

4.00

4

Фибриноген

4.00

5

аРТТ

4.00

 

БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1

Кръвна захар

3.50

2

Кръвно-захарен профил

9.00

3

Общ белтък

3.50

4

Албумин

3.50

5

Общ холестерол

3.50

6

HDL-холестерол

3.50

7

LDL-холестерол

3.50

8

Триглицериди

3.50

9

Урея

3.50

10

Креатинин

3.50

11

Пикочна киселина

3.50

12

Креатинкиназа

3.50

13

Креатинкиназа МВ

3.50

14

ASAT

3.50

15

ALAT

3.50

16

ГГТП

3.50

17

ЛДХ

3.50

18

Алкална фосфатаза /АФ/

3.50

19

Амилаза /диастаза/

3.50

20

Липаза

3.50

21

Холинестераза

5.00

22

Общ билирубин

3.50

23

Директен билирубин

3.50

24

С-реактивен протеин /CRP/

5.00

 

ЕЛЕКТРОЛИТИ

 

1

Калий /К/

3.50

2

Натрий /Na/

3.50

3

Калций /Ca/ в серум или урина

3.50

4

Магнезий

3.50

5

Хлориди

3.50

6

Фосфор

3.50

7

Желязо

3.50

8

ЖСК

3.50

 

ХОРМОНИ

 

1

TSH

20.00

2

FT4

20.00

3

LH

20.00

4

FSH

20.00

5

ESTRADIOL

20.00

6

PROGESTERON

20.00

7

PROLACTIN

20.00

8

TESTOSTERON

20.00

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

1

AFP

20.00

2

бета-HCG

20.00

3

CEA

20.00

4

PSA – обща фракция /tPSA/

20.00

5

PSA – свободна фракция /fPSA/

20.00

6

CA 125

20.00

7

CA 15.3

20.00

8

CA 19.9

20.00

9

CA 72.4

20.00

10

ТАТ + МАТ

40.00

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР И ПУНКТАТИ

 

1

Белтък

3.50

2

Захар

3.50

3

Хлориди

3.50

4

Брой клетки

3.50

5

Кръвно-газов анализ

10.00

 

 

 

1

HIV /СПИН/

20.00

2

ВАСЕРМАН

20.00

3

HBsAg

30.00

4

HCV

30.00

5

HAV

30.00

6

HIV /СПИН/ за чужди граждани

50.00

7

ВАСЕРМАН за чужди граждани

50.00

Такса  “Биологичен материал” – независимо от броя на изследваните показатели

2.00

   
   

 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Фекална маса и ректален секрет

11.00

2

Изследване на урина за урокултура

11.00

3

Материал от генитална система

12.00

4

Ранев материал и гной

12.00

5

Гърлени и назофарингеални секрети

12.00

6

Храчка, бронхоалвеоларен лаваж

12.00

7

RPR или Васерман

20.00

8

Антибиограма с 6 антибиотични диска

12.00

 

 

 
   

 

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

 

1

Вземане на кръв за определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест-серум и тест-еритроцити/, определяне на Rh/D фактор /антиген/, в това число такса Биологичен материал – 2,00 лв.

12.00

   
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ХИРУРГИЯ

 

1

Инцизия на меки тъкани, екстирпация на атероми, флегмони, ганглиони

80.00

2.

Имобилизация на кости на стъпало и длан

25.00

3.

Превръзка като раница по Дезо

25.00

4.

Голяма шинираща превръзка

37.00

5.

Отваряне на абсцес на кожа или лигавица, ексцизия на фурункул

45.00

6.

Екстракция на нокът

50.00

7.

Инцизия на подкожен панрициум

40.00

8.

Инцизия на сухожилен панрициум

40.00

9.

Инцизия на гръдна жлеза

55.00

10.

Шев на мускули или фасции при травма

70.00

11

Наместване на фрактура на пръст

35.00

12.

Наместване на луксация на пръст

35.00

13.

Наместване на гривнена, карпална става

60.00

14.

Шев на реинсерция на връзка или капсула на става на пръст

90.00

15.

Екстракционна обработка на рани

35.00

16.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани без анестезия

55.00

17.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани с анестезия

70.00

18.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост без анестезия

60.00

19.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост с анестезия

100.00

20.

Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15%

60.00

21.

Ампутация на пръст без покриване на дефекти

90.00

22.

Дезартикулация на пръст без покриване на дефекти

90.00

23.

Шев на меки тъкани до ниво фасция с размер на раната до 5 см.

60.00

24

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит без анестезия

60.00

25.

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит с анестезия

85.00

26.

Лигатура на единичен хемороидален възел без анестезия

60.00

27.

Лигатура на единичен хемороидален възел с анестезия

90.00

28.

Анална дилатация на фисура

60.00

29.

Анална дилатация на фисура, ексцизия на фисурата

120.00

30.

Инцизия на перианален абсцес без анестезия

100.00

31.

Инцизия на перианален абсцес с анестезия

130.00

32.

Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, премахване на некрози

110.00

33.

Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло

50.00

34.

Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан – напр.кожа, лигавици,

35.00

35.

Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли

50.00

36.

Вторичен шев на гранулираща рана

45.00

37.

Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или орган, без отваряне на телесна кухина

110.00

38

Оперативно почистване на обширен хематом

120.00

39

Хирургична обработка на рани от измръзване

160.00

40

Хирургична обработка на рани при метаболитни и съдови заболявания

110.00

41

Шийна имобилизация

40.00

42

Ректална тампонада

50.00

43

Шев на рани с конец Mopylen

40.00

44

Циркумцизио

200.00

45

Вземане на биопсичен материал / от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата/

60.00

46

Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани с местна анестезия

100.00

47

Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб

120.00

48

Ексцизна обработка на рани, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб

160.00

49

Шев на мускули /фасции/ при травми на глава и гръб

100.00

50

Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или сондиране на повърхностно разположени фистули на глава и гръбнак.

35.00

51

Диагностична горна ендоскопия

70.00

52

Диагностична долна ендоскопия фиброколоноскопия

105.00

53

Диагностична долна ендоскопия фибросигмоидоскопия

90.00

56

Дренаж на плеврална кухина /затворен/

100.00

57

Пункция или дренаж на перикардиум

120.00

58

Цистоскопия

120.00

59

Вземане на биопсичен материал от простата

90.00

60

Ползване на ВИП стая – такса на ден

30,00

   
 

КОНСУМАТИВИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

1

Троакар еднократен – 5 мм.

126,00

2

Троакар еднократен – 12 мм

150,00

3

Троакар с фиксационна канюла 12 мм

150,00

4

Троакар с фиксационна канюла 15 мм

240,00

5

Балонен троакар

300,00

6

Ендобег – 5/8 см

72,00

7

Такер за платно 5 мм с титаниеви скоби, еднократен

732,00

8

Такер с резорбируеми такери

864,00

9

Циркулярен ушивател ЕЕА 28мм -4.8SGLс въртяща се глава

1176,00

10

Циркулярен ушивател ЕЕА 28мм -3,5SGLс въртяща се глава

1176,00

11

Циркулярен ушивател ЕЕА 31мм -4,8SGLс въртяща се глава

1176,00

12

Циркулярен ушивател ЕЕА 33мм -4,8SGLс въртяща се глава

1200,00

13

Хемороидален ушивател 33мм/3,5мм,120ммдължина на шафта, чаша 20 мл., аноскоп, мостче и дилататор

1296,00

14

Хемороидален ушивател 33мм/4,8мм,120ммдължина на шафта, чаша 20 мл., аноскоп, мостче и дилататор

1296,00

15

Дръжка за лапароскопски ушивател ЕndoGIAII

За пациент цена за еднократно ползване

960,00

40,00

16

Пълнител за  ЕndoGIAII 45/3.5мм прав без флексия

402,00

17

Пълнител за  ЕndoGIAII 45/4,8мм прав без флексия

498,00

18

Пълнител за  ЕndoGIAII 60/3.5мм прав без флексия

492,00

19

Пълнител за  ЕndoGIAII 60/4,8мм прав без флексия

576,00

20

Пълнител артикулиращ се, съдов 2,5 мм скоби, 45 мм

720,00

21

Пълнител за  ЕndoGIAII ротиращ

720,00

22

Такер за фиксация на перитонеум

924,00

23

ENDO-STICH

558.00

24

Конци заENDO-STICH

252.00

25

Конци самозатягащи –VI-LFK

86.40

26

Дисекторна УЗ ножица– безжична

Цена за пациент

1536,00

220,00

27

Дисекторна УЗ ножицас кабел /Ethycon/

Цена за пациент

1638.00

270.00

28

Примкова лигатура

72,00

29

Клипси титанови – 10 мм брой/магазин

14,40

30

Полиетиленов ръкав

14,40

31

ИнструментLIGA SURE

Цена за пациент

1776.00

253,00

32

SILSПОРТ 12мм комплект: 5 мм канюла х3, 5 мм обтуратор с тъп връх, 5-12 ммVERSA SEAL канюла, 12 мм обтуратор с къс връх

720,00

33

Хирургична вересова игла 120 мм

60,00

34

Ползване на полипектомична примкаЦена за пациент

90,00

35

Платно полипропилен, мултифиламент 15/15см

180,00

36

Платно полипропилен, мултифиламент 35/22см

360,00

37

Платно самофиксиращо се, ляво, полипропилен 12х8

366,00

38

Платно самофиксиращо се, дясно, полипропилен 12х8

366,00

39

Платно самофиксиращо се, дясно, полиестер 12х8

426,00

40

Платно самофиксиращо се, ляво, полиестер 12х8

426,00

41

Платно двукомпонентно 37/28

1896,00

42

Платно 20х15 см, интраперитонеално, двукомпонентно, 3D, полиестер с колаген

1344,00

43

Платно 25х20 см, интраперитонеално, двукомпонентно, 3D, полиестер с колаген

1512,00

   

 

АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

1

Колпоскопия

35.00

2

Тъканно-деструктивно лечение на вулва чрез химична каутеризация

60.00

3

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка без анестезия

70.00

4

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка с анестезия

120.00

5

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите без анестезия

50.00

6

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите с анестезия

90.00

7

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес без анестезия

80.00

8

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес с анестезия

145.00

9

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище без анестезия

50.00

10

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище с анестезия

90.00

11

Лигиране или коагулация на кондилома с анестезия

120.00

12

Мануално изследване на млечна жлеза + ехография

50.00

13

Кардиографски запис на ДСТ

20.00

14

Следоперативна превръзка /след 2-ри преглед след изписване/

25.00

15

Анестезия по желание при раждане – спинална

100.00

16

Анестезия по желание при раждане – епидурална

150.00

17

Анестезия по желание при раждане – спинална+епидурална

200.00

18

 Марсупиализация или екстирпация на бартолинова киста или инцизия на бартолинов абсцес с венозна анестезия

170.00 

19

Интерупцио без упойка

140.00

20

Интерупцио с анестезия

185.00

21

Оперативна синехиолиза на малки лабии под обща анестезия

220.00

22

Лапароскопски консумативи при лапароскопска операция /КП 160, 162,166/

150.00

23

Консуматив при оперативна хистероскопия

100.00

24

Ползване на ВИП стая – такса на ден

30.00

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

1

ЕКГ Холтер мониториране

45.00

2

Непрекъснат 24-часов ЕКГ-запис с Холтер

45.00

3

Ехокардиография

50.00

4

Сърдечно-съдов  тест с натоварване /велосипеден  ергометър/

50.00

 

 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ

 

1

Електроенцефалография /ЕЕГ/

35.00

2

Електромиография /ЕМГ/

35.00

3

Доплерова сонография на артерии и вени

35.00

 

 

 

 

АИЛ

 

1

Локално обезболяване

40.00

2

Венозна анестезия при колоноскопия + гастроскопия

60.00

3

Венозна анестезия при гастроскопия

40.00

4

Венозна анестезия при колоноскопия

50.00

5

Спинална анестезия

100.00

6

Епидурална анестезия

150.00

7

Комбинирана анестезия /епидурална +спинална/

200.00

8

Анестезия при бронхоскопия

60.00

9

ЦВК /централен венозен катетър/ – манипулация и консумативи

80.00

10

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

40.00

11

Предоперативна подготовка на пациенти с алергични заболявания

40.00

12

Предоперативна подготовка на пациенти с придружаващи хронични заболявания / в случаите, когато не е проведен консулт в амбулаторни условия/.

40.00

13

Тестване за алергии

20.00

14

Индивидуален сестрински пост в ОАИЛ на сестра, която не се води по график – за 24 часа

100.00

 

ДРУГИ УСЛУГИ

 

1

Стерилизация на барабан

6.00

2

Стерилизация на компрес с шпатули

2.00

3

Съхраняване на труп в хладилна камера на Отделение по обща и клинична патология

35.00

4

Дезинфекция на антидекубитален дюшек

15.00

5

Издаване на документ удостоверяващ професионален опит /препис извлечение от трудова книжка

08.00

6

Издаване на документ за липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия

08.00

7

Заверка на медицински документ за пребиваване в друга държава

35.00

8

Издаване на УП-2 и УП-3

7.00

   

9

Копиране на документ за страница

0.20

 

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

 

1

Спринцовка

0.65

2

Абокат

0.56

3

Игла

0.03

4

Система за инфузия

0.65

5

Уринаторна торба

0.66

6

Катетър

1.32

7

Назодуоденална сонда

0.96

8

Стерилна превръзка

1.62

9

Бинт

0.88

10

Банка с физиологичен разтвор 500 мл.

1.31

11

Банка с физиологичен разтвор 100 мл.

1.02

12

Банка Рингер 500 мл.

1.53

13

Банка Серум глюкозе 5% 500 мл.

1.36

14

Банка Глюкоза 5% 500 мл.

1.42

15

Банка Манитол 500 мл.

2.90

   
   
Close Menu