Заповед № РД-10-75/16.03.2020г.

Влиза в сила от 23.03.2020г.

Утвърждавам:

Д-р Богомил Бойчев – Управител на “МБАЛ Тутракан ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛИЦА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

“МБАЛ – ТУТРАКАН” ЕООД

№ по ред

Наименование на услугата

Цена в лева

 

ПРЕГЛЕДИ, МАНИПУЛАЦИИ, ДОКУМЕНТИ

 

1

Потребителска такса

5.80

2

Първичен консултативен преглед от специалист

30.00

3

Вторичен консултативен преглед от специалист

20.00

4

ЕКГ

10.00

5

Спирометрия

12.00

6

Плеврална пункция /без цени на консумативи/

45.00

7

Коремна пункция /без цени на консумативи/

45.00

8

Трансфузия на кръв и кръвни продукти /без цена на ЕК и консумативи/

50.00

9

Инфузия на медикаменти /без цена на консумативи/

15.00

10

Поставяне на абокат /без цена на консумативи/

12.00

11

Венозна инжекция с нова венепункция /без цена на консуматив/

12.00

12

Венозна инжекция с предварително поставен абокат

8.00

13

Мускулна инжекция /без цена на консумативи/

7.00

14

Подкожна инжекция /без цена на консумативи/

7.00

15

Вземане на венозна кръв за изследване

8.00

16

Скарификационна проба за антибиотик

6.00

17

Измерване на артериално налягане /RR/

4.00

18

Промивка на рана

7.00

19

Превръзка на рана без цена на консуматив

8.00

20

Сваляне на конци

12.00

21

Проба Манту

8.00

22

Въвеждане на уретрален катетър /без стойността на консуматива/

13.00

23

Поставяне на назогастрална сонда / без стойността на консуматива/

13.00

24

Клизма на дете

11.00

25

Клизма на възрастен

20.00

26

Леглоден в Отделение за долекуване

70.00

27

Индивидуален санитарен пост в стационарно отделение – за 24часа

50.00

28

Индивидуален сестрински / акушерски/пост в стационарно отделение –за 24 часа

100.00

29

Медицински документ – дубликат

6.00

30

Експертиза на  временна неработоспособност от Обща или специализирана ЛКК за нехоспитализирани пациенти

20.00

31

Издаване на служебна бележка удостоверяваща пролежаните дни в стационара – да послужи при необходимост

6.00

32

Извършване на справка за здравно осигурителен статус

4.00

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ДИАГНОЗИ И ВИД ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ

лв.

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск.

500,00

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.

800,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност.

450,00

4_1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13г.с.включително.

236,00

4_2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14г.до 26 г.с.на плода.

340,00

5

Нормално раждане без анестезия

1000,00

5

Нормално раждане с анестезия/епидурална, спинална

1150,00

5

Раждане чрез Цезарово сечение

1500,00

6

Грижи за здраво новородено дете.

300,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест.

960,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест.

2500,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.

452,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.

650,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.

520,00

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

972,00

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация.

605,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст.

700,00

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация.

2500,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст.

935,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.

750,00

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години.

850,00

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2600,00

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години.

1340,00

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години.

1432,00

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен – Баре/ при лица над 18 години.

7834,00

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.

650,00

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

663,00

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години.

490,00

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години.

720,00

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лицанад 18 години.

578,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест.

248,00

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

750,00

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

750,00

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години.

1050,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит.

610,00

106_1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица над 18 години.

700,00

106_2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакциипри лица под 18 години.

800,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

500,00

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2392,00

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2800,00

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

544,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани.

800,00

160

Нерадикално отстраняване на матката.

1500,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи.

2500,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи.

1200,00

Гинекологична оперативна лапароскопия

1200,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.

380,00

Оперативна хистероскопия

600,00

Конизация

550,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената.

862,00

Бърч

1100,00

Колпопексия + платно

1600,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

494,00

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.

1200,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок.

2000,00

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

8558,00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

3300,00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

2800,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

3100,00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.

4110,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

1500,00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.

1890,00

179

Оперативни процедури върху апендикс.

900,00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

800,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

700,00

182

Оперативни процедури при хернии

900,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

1200,00

184

Конвенционална холецистектомия

1400,00

185

Лапароскопска холецистектомия

1500,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2600,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

4000,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1800,00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност

4950,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2000,00

191_1

Оперативни процедури върху далакапри лица над 18 год.

1300,00

191_2

Оперативни процедури върху далакапри лица под  18 год.

1560,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1350,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1600,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

600,00

195

Оперативно лечение при остър перитонит

3000,00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

2300,00

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

750,00

199-1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

700,00

199-2

Лечение на тумори на кожа и лигавици –  доброкачествени новообразувания

500,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1600,00

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

600,00

209

Хирургично лечение при травма на главата

1200,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

650,00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

650,00

АПр 11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

150,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

230,00

ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

5

Ражданеизбор лекар

350.00

5

Раждане – избор екип

400.00

4

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания – избор лекар

60.00

160

Нерадикално отстраняване на матката– избор лекар

250.00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи– избор лекар

300.00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи– избор лекар

250.00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност– избор лекар

60.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изм. или изследване на женските полови органи– избор лекар

200.00

164

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената– избор лекар

200.00

166

Корекции на проходимост и възст. на анатомия при жената– изб. лекар

250.00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години– избор лекар

20% от КП

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години– избор лекар

20% от КП

179

Оперативни процедури върху апендикс– избор лекар

200.00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома– избор лекар

300.00

182

Оперативни процедури при хернии– избор лекар

200.00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация– избор лекар

300.00

184

Конвенционална холецистектомия– избор лекар

330.00

185

Лапароскопска холецистектомия– избор лекар

330.00

191

Оперативни проц. върху далака при лица над 18 години– избор лекар

300.00

195

Оперативно лечение при остър перитонит– избор лекар

400.00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси– избор лекар

250.00

158

Операт интерв. при инфекции на меките и костните тъкани– избор лекар

180.00

Венозна анестезия при колоноскопия + гастроскопия – избор анестезиолог

60.00

Венозна анестезия при гастроскопия – избор анестезиолог

40.00

Венозна анестезия при колоноскопия – избор анестезиолог

50.00

Спинална анестезия – избор анестезиолог

100.00

Епидурална анестезия – избор анестезиолог

150.00

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

1

Рентгенография на челюстите в специални проекции

30.00

2

Рентгенография на лицеви кости

30.00

3

Рентгенография на околоносни синуси

30.00

4

Специални центражи на черепа

30.00

5

Рентгенография на стернум

30.00

6

Рентгенография на ребра

30.00

7

Рентгеноскопия на бял дроб

30.00

8

Рентгенография на крайници

30.00

9

Рентгенография на длан и пръсти

30.00

10

Рентгенография на сакроилиачна става

30.00

11

Рентгенография на тазобедрена става

30.00

12

Рентгенография на бедрена кост

30.00

13

Рентгенография на колянна става

30.00

14

Рентгенография на подбедрица

30.00

15

Рентгенография на глезенна става

30.00

16

Рентгенография на стъпало и пръсти

30.00

17

Рентгенография на клавикула

30.00

18

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

30.00

19

Рентгенография на скапула

30.00

20

Рентгенография на раменна става

30.00

21

Рентгенография на хумерус

30.00

22

Рентгенография на лакетна става

30.00

23

Рентгенография на антебрахиум

30.00

24

Рентгенография на гривнена става

30.00

25

Рентгенография на череп

30.00

26

Рентгенография на гръбначни прешлени

30.00

27

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

30.00

28

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

30.00

29

Обзорна рентгенография на корем

30.00

30

Рентгенография на таз

30.00

31

Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум

30.00

32

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

30.00

33

Ехография на млечни жлези

30.00

34

Мамография на млечни жлези – 2 млечни жлези

45.00

35

Томография на гръден кош и бял дроб

50.00

36

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

50.00

37

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)

50.00

38

Иригография

50.00

39

Венозна урография

50.00

40

Хистеросалпингография

25.00

41

Интравенозна холангиография

40.00

42

Нативен скенер

90.00

43

Скенер с орален контраст

105.00

44

Компютърна аксиална томография с венозен нейонен контраст

135.00

45

Разчитане на рентгенография /извършена в миналото или извън “МБАЛ – Тутракан”ЕООД

13.00

46

Филмиране по желание на пациент от компютърно – томографско изследване

13.00

47

Копие от диск с рентгенологично изследване

8.00

48

Йопамиро 50ml

30.00

ХИСТОБИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от храчка

12.00

2

Цитологично изсл. на две проби от седимент от урина

12.00

3

Цитологично изсл. на две проби от секрет от млечна жлеза

12.00

4

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

5

Цитологично изсл. на две проби от секрет от външна фистула

12.00

6

Цитологично изсл. на две проби от секрет от рана /вкл. оперативна/

12.00

7

Цитологично изсл. на две проби от синовиална течност

12.00

8

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от уретери

12.00

9

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от женски полови органи

12.00

10

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от устна кухина

12.00

11

Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от очни лезии

12.00

12

Цитологично изсл. на две проби от материал от кожни лезии

12.00

13

Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пиелон

12.00

14

Хистобиопсично изсл. на две проби от лимфен възел

20.00

15

Хистобиопсично изсл. на две проби от млечна жлеза

20.00

16

Хистобиопсично изсл. на две проби от простата

20.00

17

Хистобиопсично изсл. на две проби от щитовидна жлеза

20.00

18

Хистобиопсично изсл. на две проби от слюнчена жлеза

20.00

19

Хистобиопсично изсл. на две проби от коремен орган

20.00

20

Хистобиопсично изсл. на две проби от бял дроб, ларингс, трахея

20.00

21

Хистобиопсично изсл. на две проби от медиастинум

20.00

22

Хистобиопсично изсл. на две проби от туморни формации в коремната кухина

20.00

23

Хистобиопсично изсл. на две проби от полов орган

20.00

24

Хистобиопсично изсл. на две проби от устна кухина, фаринкс, хранопровод

20.00

25

Хистобиопсично изсл. на две проби от кожа и кожни лезии

20.00

26

Хистобиопсично изсл. на две проби от мускул

20.00

27

Хистобиопсично изсл. на две проби от подкожен тумор

20.00

28

Хистобиопсично изсл. на две проби от органи на пикочната система

20.00

29

Хистобиопсично изсл. на две проби от външно ухо

20.00

30

Хистобиопсично изсл. на две проби от нос

20.00

31

 Хистобиопсично изсл. на две проби от костен мозък

20.00

 

КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Урина рН

2.00

2

Урина – относително тегло

2.00

3

белтък в урината

2.00

4

Количество белтък в урината

2.00

5

Захар в урината

2.00

6

Кетонни тела в урината

2.00

7

Билирубин в урината

2.00

8

Уробилиноген в урината

2.00

9

Кръв, хемоглобин в урината

2.00

10

Седимент на урина

2.00

11

Урея в урината

2.00

12

Креатинин в урината

2.00

13

Креатининов клирънс

5.00

14

Амилаза в урината

3.50

15

Микроалбумин

15.00

16

Окултни кръвоизливи

4.00

 

КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1

Хемоглобин

1.00

2

Хематокрит

1.00

3

Еритроцити

1.00

4

Левкоцити

1.00

5

Тромбоцити

1.00

6

СУЕ

2.50

7

Морфология на еритроцити и левкоцити

4.50

8

Автоматично – 8 показателя /ARCUS/

6.00

9

Гликиран хемоглобин

12.00

10

Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест серум и тест еритроцити/, определяне на Rh/D/ фактор /антиген/

10.00

 

КОАГУЛАЦИЯ

 

1

Време на кървене

3.50

2

Време на съсирване

3.50

3

Протромбинов Индекс

4.00

4

Фибриноген

4.00

5

аРТТ

4.00

 

БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1

Кръвна захар

3.50

2

Кръвно-захарен профил

9.00

3

Общ белтък

3.50

4

Албумин

3.50

5

Общ холестерол

3.50

6

HDL-холестерол

3.50

7

LDL-холестерол

3.50

8

Триглицериди

3.50

9

Урея

3.50

10

Креатинин

3.50

11

Пикочна киселина

3.50

12

Креатинкиназа

3.50

13

Креатинкиназа МВ

3.50

14

ASAT

3.50

15

ALAT

3.50

16

ГГТП

3.50

17

ЛДХ

3.50

18

Алкална фосфатаза /АФ/

3.50

19

Амилаза /диастаза/

3.50

20

Липаза

3.50

21

Холинестераза

5.00

22

Общ билирубин

3.50

23

Директен билирубин

3.50

24

С-реактивен протеин /CRP/

5.00

 

ЕЛЕКТРОЛИТИ

 

1

Калий /К/

3.50

2

Натрий /Na/

3.50

3

Калций /Ca/ в серум или урина

3.50

4

Магнезий

3.50

5

Хлориди

3.50

6

Фосфор

3.50

7

Желязо

3.50

8

ЖСК

3.50

 

ХОРМОНИ

 

1

TSH

20.00

2

FT4

20.00

3

LH

20.00

4

FSH

20.00

5

ESTRADIOL

20.00

6

PROGESTERON

20.00

7

PROLACTIN

20.00

8

TESTOSTERON

20.00

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

1

AFP

20.00

2

бета-HCG

20.00

3

CEA

20.00

4

PSA – обща фракция /tPSA/

20.00

5

PSA – свободна фракция /fPSA/

20.00

6

CA 125

20.00

7

CA 15.3

20.00

8

CA 19.9

20.00

9

CA 72.4

20.00

10

ТАТ + МАТ

40.00

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР И ПУНКТАТИ

 

1

Белтък

3.50

2

Захар

3.50

3

Хлориди

3.50

4

Брой клетки

3.50

5

Кръвно-газов анализ

10.00

 

 

 

1

HIV /СПИН/

20.00

2

ВАСЕРМАН

20.00

3

HBsAg

30.00

4

HCV

30.00

5

HAV

30.00

6

HIV /СПИН/ за чужди граждани

50.00

7

ВАСЕРМАН за чужди граждани

50.00

8 

Такса  “Биологичен материал” – независимо от броя на изследваните показатели

2.00

 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1

Фекална маса и ректален секрет

11.00

2

Изследване на урина за урокултура

11.00

3

Материал от генитална система

12.00

4

Ранев материал и гной

12.00

5

Гърлени и назофарингеални секрети

12.00

6

Храчка, бронхоалвеоларен лаваж

12.00

7

RPR или Васерман

20.00

8

Антибиограма с 6 антибиотични диска

12.00

 9

 Хиликобактер пилори /фецес/

20,00

 

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

 

1

Вземане на кръв за определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод /с тест-серум и тест-еритроцити/, определяне на Rh/D фактор /антиген/, в това число такса Биологичен материал – 2,00 лв.

12.00

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ХИРУРГИЯ

1

Инцизия на меки тъкани, екстирпация на атероми, флегмони, ганглиони

80.00

2.

Имобилизация на кости на стъпало и длан

25.00

3.

Превръзка като раница по Дезо

25.00

4.

Голяма шинираща превръзка

37.00

5.

Отваряне на абсцес на кожа или лигавица, ексцизия на фурункул

45.00

6.

Екстракция на нокът

50.00

7.

Инцизия на подкожен панрициум

40.00

8.

Инцизия на сухожилен панрициум

40.00

9.

Инцизия на гръдна жлеза

55.00

10.

Шев на мускули или фасции при травма

70.00

11

Наместване на фрактура на пръст

35.00

12.

Наместване на луксация на пръст

35.00

13.

Наместване на гривнена, карпална става

60.00

14.

Шев на реинсерция на връзка или капсула на става на пръст

90.00

15.

Екстракционна обработка на рани

35.00

16.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани без анестезия

55.00

17.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани с анестезия

70.00

18.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост без анестезия

60.00

19.

Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост с анестезия

100.00

20.

Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15%

60.00

21.

Ампутация на пръст без покриване на дефекти

90.00

22.

Дезартикулация на пръст без покриване на дефекти

90.00

23.

Шев на меки тъкани до ниво фасция с размер на раната до 5 см.

60.00

24

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит без анестезия

60.00

25.

Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит с анестезия

85.00

26.

Лигатура на единичен хемороидален възел без анестезия

60.00

27.

Лигатура на единичен хемороидален възел с анестезия

90.00

28.

Анална дилатация на фисура

60.00

29.

Анална дилатация на фисура, ексцизия на фисурата

120.00

30.

Инцизия на перианален абсцес без анестезия

100.00

31.

Инцизия на перианален абсцес с анестезия

130.00

32.

Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, премахване на некрози

110.00

33.

Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло

50.00

34.

Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан – напр.кожа, лигавици,

35.00

35.

Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли

50.00

36.

Вторичен шев на гранулираща рана

45.00

37.

Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или орган, без отваряне на телесна кухина

110.00

38

Оперативно почистване на обширен хематом

120.00

39

Хирургична обработка на рани от измръзване

160.00

40

Хирургична обработка на рани при метаболитни и съдови заболявания

110.00

41

Шийна имобилизация

40.00

42

Ректална тампонада

50.00

43

Шев на рани с конец Mopylen

40.00

44

Циркумцизио

200.00

45

Вземане на биопсичен материал / от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата/

60.00

46

Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани с местна анестезия

100.00

47

Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб

120.00

48

Ексцизна обработка на рани, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб

160.00

49

Шев на мускули /фасции/ при травми на глава и гръб

100.00

50

Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или сондиране на повърхностно разположени фистули на глава и гръбнак.

35.00

51

Диагностична горна ендоскопия

70.00

52

Диагностична долна ендоскопия фиброколоноскопия

105.00

53

Диагностична долна ендоскопия фибросигмоидоскопия

90.00

56

Дренаж на плеврална кухина /затворен/

100.00

57

Пункция или дренаж на перикардиум

120.00

58

Цистоскопия

120.00

59

Вземане на биопсичен материал от простата

90.00

60

Ползване на ВИП стая – такса на ден

30,00

КОНСУМАТИВИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Херниални макропорози платна Париетен

PPM1106

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP 11х 6см х 1

280,80

PPM1508

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х 7,5 см х 1

285,60

PPM1510

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х 10 см х 1

294,00

PPM1515

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP15 х15 см х 1

297,60

PPM2020

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP20 х 20 см х 1

468,00

PPM3030

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP30 х 30 см х 1

528,00

PPM4530

Платно полипропиленPARIETENE MACRO PP45 х 30 см х 1

540,00

Платна полиестерVersatex

VTX1106

Макропорозно триизмерно монофилам.11 х 6

444,00

VTX1510

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 10

468.00

VTX1515

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15

492.00

VTX1515M

Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15

534.00

VTX2020M

Макропорозно триизмерно монофилам.20 х 20

516.00

VTX3030M

Макропорозно триизмерно монофилам.30 х 30

534.00

ПлатнаProgrip– самофиксиращи се полипропилен

PP1208DL

Ляво платноPARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено

390,00

PP1208DR

Дясно  платноPARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, самозалепващо, разкроено

390,00

ПлатнаSYMBOTEX – правоъгълни

SYM1510

SYMBOTEX 1брой,SYM 1510

1272.00

SYM2015

SYMBOTEX 1брой,SYM 2015

1476.00

SYM2520

SYMBOTEX 1брой,SYM 2520

1692.00

SYM3020

SYMBOTEX 1брой,SYM 3020

1794.00

SYM3728

SYMBOTEX 1брой,SYM 3728

2160.00

SYM4232

SYMBOTEX 1брой,SYM 4232

2556.00

Такери за херниални платна

ABSTACK15

Такер с резорбируеми такери 15 бр.

774.00

ABSTACK20S

Такер с резорбируеми такери 20 бр.

864.00

ABSTACK30

Такер с резорбируеми такери 30 бр.

864.00

Релиатак

RELTACK3x10

RELIATACKдръжка с 3 броя пълнители с 10 броя резорб. такери

1140.00

RELTACK10R

RELIATACKпълнител с 10 броя резорб. такери

576.00

Други акери за херниални платна

174006

PROTACK 5мм DISP IN

882.00

Циркулярни ушивателиEEA 4.8 mm

EEA 21

Ушивател, циркуляренEEA 21мм

1476.00

EEA 25

Ушивател, циркуляренEEA25мм -4,8

1476.00

EEA 28

Ушивател, циркуляренEEA28мм – 4,8

1476.00

EEA 31

Ушивател, циркуляренEEA31мм – 4,8

1476.00

EEA 33

Ушивател, циркуляренEEA33мм – 4,8

1476.00

Циркулярни ушивателиTRIEEA

TRIEEA28MT

Ушивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA28MT MEDTHK WT

1710.00

TRIEEA28XT

Ушивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA28MT BLK  EXTHK

1740.00

TRIEEA31MT

Ушивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA31MT MEDTHK WT

1764.00

TRIEEA31XT

Ушивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEA3128MT BLK  EXTHK

1800.00

TRIEEAXL33MT

Ушивател, циркуляренCIR STPLR TRIEEAXL33MT MEDTHK

1944.00

TRIEEAXL3PXT

Ушивател,циркуляренCIR STPLR TRIEEAXL33XT BLK  EXT

1884.00

Глава за трансезофагиално поставяне

EEAORVIL21

Глава за трансезофагиално поставяне 21мм

1188,00

EEAORVIL25

Глава за трансезофагиално поставяне 25 мм

1188,00

Циркулярни ушивателиPremium

111983

Ушивателpremium plus CEEA21 без чупеща се глава

1104,00

111985

Ушивателpremium plus CEEA25

1104,00

111987

Ушивателpremium plus CEEA28

1104,00

111989

Ушивателpremium plus CEEA31

1104,00

111981

Ушивателpremium plus CEEA34

1104,00

Хемороидални ушиватели

HEM3335

Хемороидален ушивател 33 мм/3,5 мм

1560.00

HEM3348

Хемороидален ушивател 33 мм/4,8 мм

1560.00

GIAушиватели

GIA6025S

УшивателGIA 60-2.5

1092.00

GIA6025L

УшивателGIA 60-2.5еднокр.

588.00

GIA6038S

УшивателGIA 60 -3,8

1092.00

GIA6038L

Пълнител GIA 60-3.8еднокр.

366.00

GIA6048S

УшивателGIA 60-4.8

1092.00

GIA6048L

Пълнител GIA 60-4.8еднокр.

366.00

GIA80мм

GIA8038S

УшивателGIA80 -3,8

1116,00

GIA8038L

Пълнител GIA80-3.8еднокр.

420,00

GIA8048S

УшивателGIA80-4.8

1116,00

GIA8048L

Пълнител GIA80-4.8еднокр.

420,00

GIA80мм

GIA8038S

УшивателGIA100 -3,8

1368,00

GIA8038L

Пълнител GIA100-3.8еднокр.

450,00

GIA8048S

УшивателGIA100-4.8

1386,00

GIA8048L

Пълнител GIA100-4.8еднокр.

450,00

030775

POLY GIA 75-060

1692.00

SGIA6038S

SGIA 60-3.8 Knifeless

876.00

ТА ушиватели

TA30V3S

Линеарен ушивателTA 30V-3васкуларен

888.00

TA3035S

Линеарен ушивателTA 30 -3,5 син

528.00

TA 3048S

Линеарен ушивателTA 30 -4,8 зелен

528.00

TA30V3L

Пълнител за линеарен ушивател30V-3васкуларен

390.00

TA3035L

Пълнител за линеарен ушивателTA 30 -3,5 син

210.00

TA3048L

Пълнител за линеарен ушивателTA 30 -4,8 зелен

210.00

ТА 45мм

TA4535S

Линеарен ушивателTA45-3,5 син

924,00

TA4535L

Пълнител за линеарен ушивателTA 45-3,5 син

390,00

TA4548S

Линеарен ушивателTA 45-4.8зелен

924,00

TA4548L

Пълнител за линеарен ушивателTA 45-4.8зелен

390,00

ТА 60мм

TA6035S

Линеарен ушивателTA 60-3,5 син

996.00

TA6035L

Пълнител за линеарен ушивателTA60-3,5 син

390.00

TA6048S

Линеарен ушивателTA 60-4.8зелен

996.00

TA6048L

Пълнител за линеарен ушивателTA 60-4.8зелен

390.00

ТА 90мм

TA9035S

Линеарен ушивателTA 90-3,5 син

1104.00

TA9035L

Пълнител за линеарен ушивателTA90-3,5 син

402.00

TA9048S

Линеарен ушивателTA 90-4.8зелен

1104.00

TA9048L

Пълнител за линеарен ушивателTA 90-4.8зелен

402.00

Endo GIAлапароскопски ушиватели

EGIAUSTND

ДръжкаEndo GIAULTRA стандартна

1380,00

EGIAUXL

ДръжкаEndo GIAULTRA дълга

1428.00

030449

ДръжкаEndo GIAUNIVERSAL стандартна

1380.00

030403

ДръжкаEndo GIAUNIVERSALза отворена хирургия

1236.00

EGIAUNIVXL

ДръжкаXLEndo GIAUNIVERSAL дълга

1356.00

Endo GIAправи пълнители, без артикулация

030416

Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 2.0 мм

582,00

030418

Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 2.5 мм

582,00

030419

Пълнител без артикулацияEndo GIA 30 3.5 мм

582,00

EGIA 45мм

030426

Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 2.0 мм

612,00

030425

Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 2.5 мм

612,00

030422

Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 3.5 мм

612,00

030423

Пълнител без артикулацияEndo GIA 45 4.8 мм

648,00

EGIA60мм

030412

Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 2.5 мм

612,00

030414

Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 3.5 мм

648,00

030415

Пълнител без артикулацияEndo GIA 60 4.8 мм

768,00

Endo GIA Ротиколатор

030450

Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.0 мм

762,00

030451

Пълнител ротик. Endo GIA 30 2.5 мм

786,00

030452

Пълнител ротик. Endo GIA 30 3.5 мм

786,00

EGIA 45мм Ротиколатор

030453

Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.0 мм

792,00

030454

Пълнител ротик. Endo GIA 45 2.5 мм

792,00

030455

Пълнител ротик. Endo GIA 45 3.5 мм

792,00

030456

Пълнител ротик. Endo GIA 45 4.8 мм

870,00

EGIA60мм Ротиколатор

030457

Пълнител ротик. Endo GIA 60 2.5 мм

852,00

030458

Пълнител ротик. Endo GIA 60 3.5 мм

852,00

030459

Пълнител ротик. Endo GIA 60 4.8 мм

870,00

Endo GIA TriStaple

EGIA30AVM

Пълнител, артик.EGIA 30 VASCUALAR MED

816.00

EGIA45AV

Пълнител, артик.EGIA45 VASCUALAR

816.00

EGIA45AVM

Пълнител, артик.EGIA45 VASCUALAR MED

804.00

EGIA45AMT

Пълнител, артик.EGIA45 MED THICKлилав

816.00

EGIA45AXT

Пълнител, артик.EGIA45

924.00

EGIA60 TriStaple

EGIA60AVM

Пълнител, артик.EGIA 60 VASCUALAR

912.00

EGIA60AMT

Пълнител, артик.EGIA 60 MEDлилав

852.00

EGIA60AXT

Пълнител, артик.EGIA 60

960.00

Endo GIA TriStapleс извит дистален край

EGIA30CTAV

Пълнител, артик.EGIA 30извитAR XTR THN VSCLR REL

876.00

EGIA30CTAVM

Пълнител, артик.EGIA30 извит, васкуларен/среден

894.00

EGIA45CTAMT

Пълнител, артик.EGIA45извит, среден

930.00

EGIA45CTAV

Пълнител, артик.EGIA45извит, васкуларен

948.00

EGIA45CTAVM

Пълнител, артик.EGIA45извит, васкуларен, среден

858.00

EGIA60CTAMT

Пълнител, артик.EGIA 60извит, среден/дебел

912.00

EGIA60CTAVM

Пълнител, артик.EGIA 60 извит, васкуларен, среден

912.00

Endo GIA TriStaple Radial

EGIARADMT

Радиален пълнител-лилав, универсален

1308.00

EGIARADVM

Радиален пълнител – васкуларен

1440.00

EGIARADXT

Радиален пълнител – черен, за много дебели тъкани

1440.00

Endo GIAс резорб. платно

EGIATRS45AMT

EGIATRS 45 AMT ARTICULARс резорб. платно

1284.00

EGIATRS45AXT

EGIATRS 45 AXT ARTICULARс резорб. платно

1380.00

EGIATRS60AMT

EGIATRS 60 AMT ARTICULARс резорб. платно

1380.00

EGIATRS60AXT

EGIATRS 60 AXT ARTICULARс резорб. платно

1464.00

Endo GIA Multifire

030331

MULTIFIRE ENDO GIA 30 2.0

1032.00

030811

MULTIFIRE ENDO GIA 30 V INS

1032.00

030813

MULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5I

1032.00

030304

MF ENDO POWERED GIA 60V

1056.00

Endo GIA Multifireпълнители

030330L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 2.0 пълнител

558.00

030805L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 V DLUпълнител

546.00

030807L

MULTIFIRE ENDO GIA 30 3.5пълнител

564.00

030314L

MF ENDO GIA 60V DLU X6

738.00

030316L

MF ENDO  GIA 60  4.8  DLU X6

768.00

Оптични троакари, без остриета 5 мм

ONB5SHF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х70mm

200,34

ONB5SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm

200,34

ONB5LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х150mm

213,06

ONB5STF2C

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла 5х100mm

219,42

Оптични  троакари , без острие 11мм

ONB11STF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

11х100mm

238,50

ONB11LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

11х150mm

238,50

Оптични троакари без острие 12мм

ONB12SHF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

12х70mm

238,50

ONB12SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

12х100mm

238,50

ONB12SТS

VersaOne™оптично острие с гладка  канюла

12х100mm

238,50

ONB12LGF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

12х150mm

238,50

Оптични  троакари , без острие  15мм

ONB15SТF

VersaOne™оптично острие с фикс. канюла

15mm  100mm  6

238,50

Блънт  троакари, без острие 15мм

BPT12STS

VersaOne™ Blunt Trocar with Treaded Anchor 12mm  100mm 3

225,78

Троакари с острие  5 мм

B5SНF

VersaOne™троакар с острие и фикс. канюла 5х70mm

144,00

B5STF

VersaOne™троакар с острие и фикс. канюла 5х100mm

144,00

B5SHS

VersaOne™троакар с острие и гладка  канюла 5х70mm

144,00

B5SТS

VersaOne™троакар с острие и гладка  канюла 5х100mm

144,00

Троакари  с острие 11мм

B11STF

VersaOne™троакар с острие и фиксирана   канюла 11х100mm

144,00

B11STS

VersaOne™троакар с острие и фиксирана   канюла 11х100mm

144,00

Троакари с острие 12мм

B12STF

VersaOne™троакар с острие и фиксирана   канюла 12х100mm

144,00

B12LGF

VersaOne™троакар с острие и фиксирана   канюла 12х150mm

162,18

B12STS

VersaOne™троакар с острие и гладка  канюла 11х100mm

144,00

B12LGS

VersaOne™троакар с острие игладка   канюла 12х150mm

162,18

Троакари без острие 5 мм

NONB5SHF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm  70mm6

149,46

NONB5STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm  100mm6

149,46

NONB5LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 5mm  150mm6

149,46

Троакари без острие 11 мм

NONB11STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 11mm  100mm6

149,46

Троакари без острие 12мм

NONB12SHF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm  70mm6

149,46

NONB12STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла12mm  100mm6

149,46

NONB12SHS

VersaOne™ разслояващо острие с гладка канюла12mm  100mm6

149,46

NONB12LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 12mm  150mm6

174,90

Троакари без острие 15мм

NONB15STF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла15mm  100mm6

238,50

NONB15LGF

VersaOne™ разслояващо острие с фикс.канюла 15mm  150mm6

238,50

Универсални канюли 5 мм

UNVCA5STF

VersaOne™универс фикс. канюла 5х100mm

79,18

UNVCA5SHF

VersaOne™ универс фикс. канюла 5х 70mm

93,81

UNVCA5LGF

VersaOne™ универс фикс. канюла 5х150mm

93,81

Универсални канюли  11 мм

UNVCA11STF

VersaOne™универс фикс. канюла 11х100mm

93,81

Универсални канюли  12 мм

UNVCA12STF

VersaOne™универс фикс. канюла 12х100mm

100,17

UNVCA12STS

VersaOne™ универс. гладка канюла 12х100mm

100,17

UNVCA12LGF

VersaOne™ универс фикс. канюла 12х150mm

100,17

Троакари  без  ножNB-non blade

NB5SHF

ТроакарVersaprotбез нож, 5mm, фикс канюла, къс.

190,80

NB5STF

ТроакарVersaprotбез  нож, 5mm, фикс. канюла

190,80

NB11STF

ТроакарVersaprotбез нож,11mm,фикс.канюла.

190,80

NB11STS

ТроакарVersaprotбез  нож, 11mm

190,80

NB12STF

ТроакарVersaprotбез нож,12mm,фикс.канюла.

190,80

NB12STS

ТроакарVersaprotбез нож,12mm, гладка  канюла.

190,80

NB12LGF

ТроакарVersaprotбез нож,12mm,фикс.канюла, дълъг

190,80

NB15STF

ТроакарVersaprotбез нож,15mm,фикс.канюла.

228,96

NB15LGF

ТроакарVersaprotбез нож,15mm,фикс.канюла дълъг.

228,96

NB5SHFLP

ТроакарVersaprotбез нож, 5mm,фикс.канюла къс, малък профил.

203,52

NBFCA12ST

Троакар

139,92

Други  троакари

176674Р

VISIPORT PLUS 12 MM W VERSAPORT X3

381,60

SILSPT5TA

SILS  TA  FLX  PORT W 5 MM TROCAR

954,00

SILSPT12TA

SILS  TA  FLX  PORT W 12 MM TROCAR

1 017,60

VS101005

ТроакарVersaStepбез нож, 5 мм дилататор

241,68

VS1010011P

ТроакарVersaStepPlus  11 мм дилататор

279,84

VS1010012P

ТроакарVersaStep без  нож  12 мм дилататор

279,84

S100000

Игла за инсуфл. /Верес /Step , 14G

143,10

VS101000

РъкавVersaStep , 12мм

203,52

179075P

BLUNTPORT  PLUS  5-12MM  W/BLUNT

216,24

Балонни  троакари

OMS-PDBT1000

Балонен   троакар

390,00

OMS-T10BT

Троакар  „ Хасан“ 10мм, с адаптор 5/7/8 мм

356,16

OMS-PDBS2

394,32

OMS-T10SB

356,16

Полимерни  екартьори( Wound protector)

WPLG914

LGEПолимерен  екартьор 9-14см

165,36

WPMD509

Поллимерен екартьор  5-9 см

152,64

WPSM256

Поллимерен екартьор  2.5-6 см

139,92

WPXSM24

Поллимерен екартьор.

133,56

Торакопортове

179305

Торакопорт  / за гръдна х–я /, 5,5 мм

101,76

179301

Торакопорт  / за гръдна х–я /, 10,5 мм

101,76

179303

Торакопорт  / за гръдна х–я /, 11,5 мм

101,76

179307

Торакопорт  / за гръдна х–я /, 15 мм

101,76

Клипапликатори

176630

ENDOCLIP III 5 MM APPLIER

928.56

176657

Мултиклипапликатор за лапаро хирургия, 10 мм

504,00

176615

ENDOCLIP APPLIER M/L CLIPS, 10мм

720,00

176620

Ендоскопски клипапликатор, 5 мм, 12 клипси

992,16

176625

Ендоскопски клипапликатор, 10 мм, 15 клипси

756,00

Кожни ушиватели

8886803512

Appose Single Use Skin Stapler

88.40

150462

Premium Single Use Skin Stapler Remover

54.70

Ендобег

250-30

Ендобег 3 х 6

72,00

250-40

Ендобег 5 х 8

78,00

Ендокеч

173050G

Ендокеч GOLD 10 мм 190 см3, дължина 29,5 см

203.52

173049

ЕндокечII15 мм 1 500 см3, дължина 29,5

467.46

Ендолууп

EL 21L

Surgitie Ligating Loop

120.00

EL22LN

120.00

Други

174510

ENDO SLIDEендоскопски възлоизбутвач

67.42

054006

Кожен такер

130.38

172015

Хирургична Вересова игла 120 мм

63.60

172016

Хирургична Вересова игла 150 мм

63.60

173022

ENDO CLOSE

95.40

SMBTTRND

Балонен троакар

546.96

173027

ENDOSTICH

591.48

170041

ENDOSTICH TRI 2-0 GRN18 S DAC

267.12

173021

ENDOSTICH 2-0 GRN 18 SURGIDAC

69.96

173023

ENDOSTICH 2-0 GRN 120 SURGIDAC

69.96

173030

ENDO GRASP

585.12

174001

DISP ENDO BABCOCK 10 mm

648.72

174317

ENDO CLINCH II 5 mm

610.56

176647

ENDO RETRACT IIендоскопски ретрактор с 5 пръста

826.80

176643

ENDO SHEARS II X6

610.56

176645

ENDO DISSECT 254 X 6

610.56

173016

ENDO STITCH-инструмент за лапароскопски шев х 1

788.64

173019

ENDOPEANUT 5 MM BLUNT DISS SET 3X4

127.20

21-345

Система за топлене и чистене на камерата

206.70

170044

365.70

178081

SURGIWAND II 5 MMбез маркучи

251.22

178082

SURGIWAND II 5 MMс маркучи

365.70

SILSинструменти

SILSDISSECT36

Дисектор

890.40

SILSSHEAR36

Ножици

915.84

SILSCLINCH36

Граспер

864.96

SILSHOOK36

Кука

903.12

SILSSTITCH

Силсстич

1679.04

VLOCA004L

546.96

VLOCA006L

546.96

VLOCN008L

394.32

VLOCN006L

394.32

VLOCN206L

394.32

VLOCN208L

394.32

Хемостатичен пачVeriset

Hp0204E

Хемо пач 2 х 4 см

655.08

Hp0204E

Хемо пач 5 х 10 см

1036.68

Hp0204E

Хемо пач 8 х 16 см

2308.68

Балон заsleeveрезекция

GPS36

GastriSail Gastric Positioning System 36 Fr

769.56

Тъканно лепило за кожа

CM001

TISSUE ADHESIVE CM001 FLRXIFUZE

153.00

ИнструментиLigaSure за отворена хя

LS1020

LigaSure ATLAS, 10см   20см   еднокр.

1246,56

LS1520

LigaSure  връх „Делфин“ 5мм,20мм, лапаро, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.

1691,76

LF1520

LigaSureBLUND TIP, 5мм, 20см, конвенц. х-я, ротация до 159°, ръчна активация, еднокр.

1691,76

LS1200

LigaSurePRECISE еднокр.

1246,56

LF1212

LigaSureSMAIL JAW18,8см, лраншове под 28° разрез 14,7мм, браншове под 14°, еднокр.

1691,76

LF4418

LigaSureIMPACT 18см, диам. 13,5мм, ъгъл на ротация 180 °, браншове под14°, еднокр.

1710,00

LF1544

LigaSure BLUND TIP, 5мм  44см лапаро, еднокр.

1691,76

LF1723

LigaSureMARYLAND, 5мм 23см, конвенц., ротация  до 350°, ръчна активация, еднокр.

1882,56

ИнструментиLigaSure за лапароскопска

хирургия

LS1037

LigaSure ATLAS, 10см  37см лапаро.  еднокр.

1246,56

LF1637

LigaSure BLUND TIP, 5мм  37см лапаро,

ротация  до 180°, ръчна активация, еднокр

1722,00

LF1737

LigaSureMARYLAND, 5мм, 37см, лапаро., ротация  до 350°, ръчна активация, еднокр

1882,56

LF5544

LigaSure ADVANSE5мм 44см, лапаро, комб.  сValleylab, режим еднокр.

1882,56

LF4637

LigaSure  L-Hook 5мм  37см, лапаро, комб. с монополярен  режим еднокр.

2073,36

ИнструментиLigaSure многокр.

LF3225

CURVED JAW накрайник към многокр. Клампа за отворена  хир. Х1

871,32

LF3225С

CURVED JAW  многокр. Клампа за отворена хир.Х1

4382,04

Инструменти монополярни многократни

FT3000

ПисалкаForce Triverce, 3 бутона, 3 м. кбел, еднократна

270,00

E2100

Многократна писалка с изолир. бутони

190,80

E1512

Артроскоп. Накрайник

82,68

E1550

Накрайник за хирургическа писалка – топче

6,36

E0560

Кабел за обратен електрод

120,84

FT0510

57.24

E1450-4

Електрод 10 см.

1272,00

E1450-6

Електрод 16,5 см.

19,08

E1450G

Електрод къс

8,90

E1000

Топче /по-малко/

127,20

E1002

Топче / голямо/

127,20

E1564

Дълго топче 13 см

50,88

E277336

Кука /36 см; 5 мм/

127,20

E277436

Кука /36 см; 5 мм/

171,72

E0512

Кабел за синя пинсета

21,62

E0017

Адаптор за ръкохватка с възможност за регулиране на диаметъра

235,32

FT0501

Адаптор биполярен

89,04

E2401

Lectro Brasive –абразив за почистване на ел.хир.остриета, еднокр.

3,82

VL2610

Еднократен електрод писалка 2 бутона рязане / коаг.

11,45

E1452-6

12,72

E2999

Кабел за монополярна ножица – лапароскопска

165,36

E1502

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 13см, удължение -10,2

165.36

E1003

Активни електроди за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип игла, с обща дължина 6,6 см, активен връх -2,54 см.

127.20

E1002

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с връх тип топче с обща дължина 5,1см, активен връх -5,6 см, диаметър 5,6 мм

127.20

E1020

Активни електроди за многократна употреба за писалки за електрохирургия от неръждаема стомана, с обща дължина 7 см, активен връх -2,8 см.

76.32

E277136

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх тип закривена шпатула, 5 мм диаметър, дължина 36 см.

165.36

E277236

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх типJ –Hookq, 5 мм диаметър, дължина 36 см.

165.36

E277336

Активни електроди за лапароскопска хирургия с връх типL –Hookq, 5 мм диаметър, дължина 36 см.

127.20

Eл. Хирургическо оборудване

E6008B

Монополярен педал заForce Triad апарати

1691,76

FT6003

2963.76

E6019

Биполярен педалзаForce апарати

604.20

LS0300

Педал за функция лигиране

1500.96

E7509

Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод

7.63

E7507

Адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х5

426.12

E7510-25DB

Дет. адхезивен двудел.обрат.пациент.електрод х1

27.98

FORCEFX8CS

Електрохирургичен апарат – висок клас

13572.24

UC8009

Специален хирургически тролей заForce FX

2327.76

Soni Cisionинструменти

SCD 391

Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 39 см х 1

1984.32

SCD396

Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 39 см х 6

1920.72

SCD13

УЗ дисекторSoni Cision, 13 см х 6

10061.52

SCD26

УЗ дисекторSoni Cision, 26 см х 6

10061.52

SCD48

Лапаро УЗ дисекторSoni Cision, 48 см х 6

10061.52

SCT12

Ключ заSoni Cision х 12

343.44

Soni Cisio оборудване

CBC

Зарядно у-во за 4 бр. батерии х1

3218.16

SCB

БатерияSoniCision х1

3816.00

SCG

Генератор заSoniCision  х1

4452.00

SCST1

Кутия за стерилизацияSoniCision х1

419.76

Биполярни  пинсети

Е700150

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см заострени  върхове

947,64

Е700151

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 1мм върхове

928,56

Е700157

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см,  1мм  под ъгъл

998,52

Е700158

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см 0,7мм върхове под ъгъл

1036,68

Е700167

Бипол. коагул. форцепс за многокр.Bayonet,  дължина 16,5см 1мм, върхове под ъгъл

985,80

Е700170

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см заострени   върхове

947,64

Е700171

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове

928,56

Е700175

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 1 мм върхове под ъгъл

954,00

Е700181

Бипол. коагул. форцепс за многокр.Bayonet,  дължина 19см 1мм, върхове под ъгъл

1036,68

Е700206

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 18,5см, 1мм, върхове

769,56

Е700209

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см1мм, върхове

801,36

Е700212

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см1мм, върхове

890,40

Е700214

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 14,5см, 2мм, върхове

744,12

Е700216

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2мм, върхове

763,20

Е700219

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2мм, върхове

801,36

Е700222

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 22см, 2мм, върхове

890,40

Е700331

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 11см, 1,5мм, върхове

941,28

Е700346

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 16,5см, 2,2мм, върхове

998,52

Е700349

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см, 2,2мм, върхове

1017,60

Е700355

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 25см, 2,2мм, върхове

1125,72

Е700357

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 30см, 2,2мм, върхове

1272,00

Е700376

Бипол. коагул. форцепс за многокр. 19см,  2,2мм, върхове под ъгъл.

1144,80

Е700382

Бипол. коагул. форцепс за многокр.Bayonet,дължина 19см, 2,2мм, върхове

1329,24

Е4051-СТ

Бипол. коагул. форцепс за многокр. Scoville-Greenwood Bayonet , гладки върхове,  19,7см, 1,5мм, върхове

820,44

Е4052-СТ

Бипол. коагул. форцепс за многокр.Chushingqгладки върхове, 15,2см,  0,7мм, върхове

782,28

Е4053-СТ

Бипол. коагул.  форцепс за многокр.Chushing,гладки върхове, дължина 17,8см, 1,5mm върхове

782,28

Е700214

Бипол. коагул.  форцепс за многокр.  14,5см,  2mm върхове

744,12

Е700292

Бипол. коагул.  форцепс за многокр.Bayonet25см,  1,2mm върхове

1 329,24

Е360150L

Бипол. кабел пинцети, 4,5м

365,70

Е360131L

Бипол. кабел пинцети, 4,5м за генератор Ербе

381,60

Е0512

Бипол. кабел за пинсети

92,22

Е0017

Адаптор за ръкохватка

276,66

Е2999

Кабел за монополярна ножица – лапароскопска

213,06

Е277236

OPTI2 LAP  ELEKTRODE WIRE J HOOK X10

213,06

PPM3030

¼Платно  полипропилен , мулти-филамент   30/30см

                                            Цена за пациент

132,00

Дисекторна  УЗ ножица – безжична

                                            Цена за  пациент

365,00

Дисекторна УЗ ножица с кабел /Ethycon /

Цена за пациент

300,00

ИнструментLIGA  SURE

                                           Цена за пациент

270,00

Ендоскопска полипектомична  примка

                                            Цена за пациент

90,00

Конци

VLOCM0603

VLOCM0603  V-LOC* 90 4-0 VIO

15смV20x12

74,09

VLOCM0604

VLOCM0604  V-LOC*90 3-0VIO

15смV20x12

82,62

VLOCM2004

VLOCM2004  V-LOC*90 3-0UND

15смV20x12

86,03

VLOCM0614

VLOCM0614  V-LOC*90 3-0VIO

30смV20x12

89,59

Клипси титанови 10 мм /магазин/

14,40

Дисекторна УЗ ножица, еднократна с ретикулиращ връх

670,00

 

АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

1

Колпоскопия

35.00

2

Тъканно-деструктивно лечение на вулва чрез химична каутеризация

60.00

3

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка без анестезия

70.00

4

Електрокаутеризация на ектопия на маточната шийка с анестезия

120.00

5

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите без анестезия

50.00

6

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите с анестезия

90.00

7

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес без анестезия

80.00

8

Инцизя и дренаж на бартолинов абсцес с анестезия

145.00

9

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище без анестезия

50.00

10

Отстраняване на чуждо тяло от влагалище с анестезия

90.00

11

Лигиране или коагулация на кондилома с анестезия

120.00

12

Мануално изследване на млечна жлеза + ехография

50.00

13

Кардиографски запис на ДСТ

20.00

14

Следоперативна превръзка /след 2-ри преглед след изписване/

25.00

15

Анестезия по желание при раждане – спинална

100.00

16

Анестезия по желание при раждане – епидурална

150.00

17

Анестезия по желание при раждане – спинална+епидурална

200.00

18

 Марсупиализация или екстирпация на бартолинова киста или инцизия на бартолинов абсцес с венозна анестезия

170.00 

19

Интерупцио без упойка

140.00

20

Интерупцио с анестезия

185.00

21

Оперативна синехиолиза на малки лабии под обща анестезия

220.00

22

Лапароскопски консумативи при лапароскопска операция /КП 160, 162,166/

150.00

23

Консуматив при оперативна хистероскопия

100.00

24

Ползване на ВИП стая – такса на ден

30.00

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

1

ЕКГ Холтер мониториране

45.00

2

Непрекъснат 24-часов ЕКГ-запис с Холтер

45.00

3

Ехокардиография

50.00

4

Сърдечно-съдов  тест с натоварване /велосипеден  ергометър/

50.00

 5

 Придружител на лежащо болен във ВО, по желание на близките – за ден

 20,00

 

НЕВРОЛОГИЯ

 

1

Електроенцефалография /ЕЕГ/

35.00

2

Електромиография /ЕМГ/

35.00

3

Доплерова сонография на артерии и вени

35.00

 

 

 

 

АИЛ

 

1

Локално обезболяване

40.00

2

Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при колоноскопия + гастроскопия

60.00

3

Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при гастроскопия

40.00

4

Избор на екип за поставяне на венозна анестезия при колоноскопия

50.00

5

Избор на екип за поставяне на спинална анестезия

100.00

6

Избор на екип за поставяне на епидурална анестезия

150.00

7

Избор на екип за поставяне на комбинирана анестезия /епидурална +спинална/

200.00

9

ЦВК /централен венозен катетър/ – манипулация и консумативи

80.00

10

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

40.00

11

Предоперативна подготовка на пациенти с алергични заболявания

40.00

12

Предоперативна подготовка на пациенти с придружаващи хронични заболявания / в случаите, когато не е проведен консулт в амбулаторни условия/.

40.00

13

Тестване за алергии

20.00

14

Индивидуален сестрински пост в ОАИЛ на сестра, която не се води по график – за 24 часа

100.00

 

ДРУГИ УСЛУГИ

 

1

Стерилизация на барабан

6.00

2

Стерилизация на компрес с шпатули

2.00

3

Съхраняване на труп в хладилна камера на Отделение по обща и клинична патология

35.00

4

Дезинфекция на антидекубитален дюшек

15.00

5

Издаване на документ удостоверяващ професионален опит /препис извлечение от трудова книжка

08.00

6

Издаване на документ за липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия

08.00

7

Заверка на медицински документ за пребиваване в друга държава

35.00

8

Издаване на УП-2 и УП-3

7.00

9

Копиране на документ за страница

0.20

 

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

 

1

Спринцовка

0.65

2

Абокат

0.56

3

Игла

0.03

4

Система за инфузия

0.65

5

Уринаторна торба

0.66

6

Катетър

1.32

7

Назодуоденална сонда

0.96

8

Стерилна превръзка

1.62

9

Бинт

0.88

10

Банка с физиологичен разтвор 500 мл.

1.31

11

Банка с физиологичен разтвор 100 мл.

1.02

12

Банка Рингер 500 мл.

1.53

13

Банка Серум глюкозе 5% 500 мл.

1.36

14

Банка Глюкоза 5% 500 мл.

1.42

15

Банка Манитол 500 мл.

2.90

Close Menu