ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ Тутракан” ЕООД

 

 

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложения

Решениe

Договор

Таблица №1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Таблица №2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица №3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Промяна на датата и часа на отваряне на оферти

протокол 1 _ 14.03.2016 

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за провеждане на публичен жребий

Протокол №2

Протокол №3

Приложение №1 по протокол №3

Приложение №2 по протокол №3

Протокол №4

Решение №96

Приложение към решение за класиране на участниците

ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на електроенергия за нуждите на “МБАЛ Тутракан” ЕООД

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Технически спецификации

Образци на документи

Указания за подготовката на образците на документи

Договор

Указания необходими за подготовката на офертите

критерии за възлагане, методика за комплексната оценка на офертите и начин а определяне на оценката по всеки показател

 

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.2,Т.2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ТУТРАКАН” ЕООД

Протокол №1

ОТВАРЯНЕ НА “ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Решение

Протокол № 2

Протокол №3

 

       ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА            “МБАЛ-ТУТРАКАН” ЕООД

Обявление

Решение

Документация

Образци

Таблица-1-Техническа-спецификация

Таблица 2- Предложение за изпълнение на поръчката

Таблица 3- Ценово предложение

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ТУТРАКАН”ЕООД

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Доклад за резултати от работата на комисията

Решение

Обявление за възложена поръчка

Договор №1

Договор №2

Договор №3

Договор №4

Договор №5

Договор №6

Договор №7

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП

 “Зареждане на автомобилите и друга моторна техника, собственост на « МБАЛ  – Тутракан « ЕООД с Дизелово моторно гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 98Н и Газ-пропан бутан на територията на гр. Тутракан.”

 

проекто договор гориво 2013г. 

приложение към покана-гориво 2013г.

публична покана за горива

 

 

 

 

 

Close Menu